Notice: Undefined variable: category in /var/www/apd/data/www/apd.dn.ua/articles.php on line 30
Ассоциация психологов Донбасса
Форум Библиотека Методики Статьи Программы Тесты Термины Психология в лицах Размещение информации Контакты

Поиск

Оглавление


Главная - Ассоциация - Статут асоціації психологів Донбасу

Статут асоціації психологів Донбасу

I. Загальні положення 

1.1 Асоціація психологів Донбасу (надалі «Асоціація») є громадською організацією, що виникла в результаті вільного волевиявлення громадян, що об`єдналися на основі спільності інтересів і здійснюючих свою діяльність відповідно до діючого законодавства України і до даного Статуту. 

1.2 Асоціація створюється й діє на основі добровільності й рівноправності його членів, самоврядування, законності й гласності. Асоціація вільна у виборі напрямку своєї діяльності для досягнення статутних задач. 

1.3 Асоціація є юридичною особою. Вона здобуває права юридичної особи від дня реєстрації, що провадиться  в порядку, встановленому законодавством України. 

1.4 Асоціація, вправі від свого імені укладати договори, здобувати майнові й особисті немайнові права й нести обов`язки, пов`язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному й третейському суді. 

1.5 Асоціація має самостійний баланс, розрахунковий й інший рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і символікою, емблему й інші реквізити. Символіка реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

1.6 Діяльність Асоціації поширюється на територію Донецької області. 

1.7 Місцезнаходження об`єднання: 

83055 Донецьк, вул. Університетська, 24., корп.1, кім. 231.

II. Ціль, задачі і напрямки діяльності Асоціації

2.1 Метою Асоціації є сприяння розповсюдженню психологічної культури у суспільстві; професійному спілкуванню та професійному становленню психологів і соціальних працівників регіону; допомога в організації наукової, творчої та практичної діяльності соціально-психологічних служб.

2.2 Основні задачі Асоціації: 

Координація діяльності психологів, що працюють у різних професійних сферах. 

Надання практичної допомоги психологам у здійсненні професійної діяльності. 

Розробка й впровадження науково-дослідних проектів і програм психологічної допомоги регіону таким групам населення, як:

- наркозалежні;

- безробітні та особи, що втратили соціальні зв`язки;

- ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД;

- постраждалі від екологічних, природних, соціальних та інших катастроф;

- особи без певного місця проживання;

- особи, що звільнилися з місць ув`язнень;

- професійні військовослужбовці, що були звільнені у запас;

- постраждалі від насильства; 

- інші категорії населення, що потребують психологічної допомоги.

2.3  Для здійснення поставлених цілей і задач, Асоціація має право: 

представляти й захищати свої законні інтереси й інтереси своїх членів у державних органах й інших організаціях; 

одержувати від органів державної влади й керування інформацію, необхідну для реалізації статутних цілей і задач; 

брати участь в підготовці, перепідготовці, сертифікації та ліцензуванні професійної діяльності практичних психологів та соціальних робітників регіону згідно з чинним законодавством України;

брати участь в розробці стандартів діяльності фахівців в галузі психології та соціальної роботи, розробці навчальних планів та програм їх підготовки;

співпрацювати з державними, громадськими та професійними організаціями, які дотичні до вирішення питань психологічної та соціальної роботи; 

засновувати підприємства й організації із правами юридичної особи з метою виконання статутних цілей та завдань Асоціації; 

поширювати інформацію про діяльність Асоціації й пропагувати свої ідеї й мети; 

засновувати засоби масової інформації. 

2.4  Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні суспільні (неурядові) організації, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти й зв`язки, укладати відповідні договори, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України. 

III. Члени Асоціації, їх права та обов`язки

3.1 Членство в Асоціації може бути індивідуальним і колективним. 

3.2 Членство в Асоціації є фіксованим. 

3.3 Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, що мають або отримують (студенти старших курсів (4,5,6) психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів) професійну психологічну освіту, беруть участь у реалізації уставних завдань, визнають і виконують вимоги Уставу й сплачують членські внески. 

3.4 Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, що оказують психологічні послуги та допомогу населенню, сприяють діяльності Асоціації, визнають і виконують вимоги Статуту й сплачують членські внески. В Асоціацію можуть вступати громадські організації. 

3.5 Прийом до Асоціації здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви - для індивідуальних членів, а також рішення членів трудового колективу - для колективних членів. 

3.6 Члени Асоціації мають право: 

обирати й бути обраними в керівні й контрольні органи Асоціації; 

звертатися в Асоціацію за захистом своїх прав й інтересів; 

брати участь у всіх заходах, які проводяться Асоціацією; 

одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації; 

вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, пов`язаних з її діяльністю. 

3.7 Члени Асоціації зобов`язані: 

брати безпосередню участь у роботі Асоціації; 

дотримуватися цілей і задач Асоціації; 

виконувати рішення органів керування; 

вчасно сплачувати членські внески. 

3.8 Вихід членів Асоціації здійснюється на підставі заяви - для індивідуальних членів і рішення трудового колективу - для колективних членів. У випадку кількаразового порушення Статуту член Асоціації може бути виключений рішенням Правління, з подальшим затвердженням конференцією. 

IV. Порядок утворення й діяльності керівних органів й їх повноваження

4.1 У структуру Асоціації можуть входити первинні осередки, порядок створення й діяльності яких визначається Положенням про них, що затверджується Правлінням. 

4.2 Вищим керівним органом Асоціації є Конференція, що скликається не рідше одного разу на рік. Про скликання й порядок денний члени Асоціації сповіщаються не пізніше ніж за один місяць до її відкриття. 

4.3 Позачергова Конференція скликається на вимогу не менш третини членів Асоціації або з ініціативи Правління в місячний строк. 

4.4 Конференція вважається правочинною, якщо в її роботі бере участь не менше половини членів Асоціації. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх. При ухваленні рішення про ліквідацію або реорганізацію Асоціації, а також внесення змін і доповнень в Статут, за нього повинно проголосувати не менше половини присутніх. 

4.5 Конференція: 

визначає основні напрямки діяльності, обговорює й ухвалює рішення щодо основних питань діяльності, у тому числі й про припинення діяльності Асоціації; 

приймає Статут Асоціації, вносить у нього зміни й доповнення; 

обирає Правління, Президента Правління, Ревізійну комісію на термін 3 роки, заслуховує й затверджує їхні звіти; 

вирішує інші важливі питання, пов`язані з діяльністю Асоціації. 

4.6 У період між Конференціями керівництво діяльністю Асоціації здійснюється Правлінням. Правління: 

визначає напрямки діяльності й затверджує плани роботи Асоціації; 

здійснює прийом до членів Асоціації; 

визначає порядок і розміри сплати членських і вступних внесків Асоціації; 

створює для виконання статутних задач Асоціації необхідні функціональні структури (комісії, секції й т.п.) як постійні так і тимчасові; затверджує Положення про ці структури; 

розпоряджається фінансовими й матеріальними засобами Асоціації, розробляє на затвердження Конференції кошторису доходів і витрат Асоціації; звіти про надходження й витрату коштів; 

визначає форми й розміри оплати праці штатних працівників; формує штатний розклад; 

приймає рішення про установу підприємств, відділень Асоціації, затверджує їхні статути й положення; 

розглядає інші питання, що виносяться на обговорення з ініціативи членів Правління. 

4.7 Засідання Правління правочинні при присутності на них не менш половини членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

4.8 Президент Правління здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації в перервах між засіданнями Правління й представляє Асоціацію у відносинах з державними, суспільними та іншими організаціями, підприємствами, а також із приватними особами, як на Україні, так і за її межами. 

4.9 Президент: 

без доручення діє від імені Асоціації; 

укладає договори, видає доручення на розпорядження засобами й майном Асоціації, має право першого підпису на фінансових документах; 

відкриває й закриває рахунки в банках й інших фінансово-кредитних установах; 

підписує кошторису доходів і витрат, звіти, листи й інші ділові документи; 

приймає на роботу й звільняє штатних працівників Асоціації в межах затвердженого конференцією штатного розкладу й фонду оплати праці; 

вправі прийняти до свого розгляду й вирішити будь-яке питання, що має важливе значення з метою забезпечення діяльності Асоціації. 

4.10 У разі потреби може бути створена виконавча дирекція, яку очолює виконавчий директор. 

Виконавчий директор підзвітний Президенту Правління Асоціації й відповідно до повноважень, делегованими йому Президентом, виконує наступні функції: 

без доручення діє від імені Асоціації, представляючи її інтереси у відносинах з організаціями, підприємствами на території України; 

з доручення Президента відкриває й закриває рахунки в банках й інших фінансово-кредитних установах; 

укладає договори, видає доручення на право розпорядження майном організації, підписує фінансові, юридичні й інші ділові документи; 

виконує інші дії по оперативному керівництву Асоціацією в межах компетенції, затвердженою Конференцією. 

4.11 Органом контролю Асоціації є ревізійна комісія, до складу якої входить 3 члени Асоціації, які не можуть бути членами Правління.  Ревізійна комісія: 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації; 

перевіряє надані Правлінням звіти й фінансову документацію, підготовляє по них висновку; 

має доступ до всіх фінансово-господарських документів Асоціації; 

має право брати участь у роботі Правління із правом дорадчого голосу.   

V. Кошти і майно Асоціації

5.1 Асоціація має у власності кошти й інше майно, необхідне для здійснення її статутних завдань. Асоціація володіє, користується й розпоряджається належним їй майном за своїм розсудом у межах видів діяльності передбачених статутом. 

5.2 Джерелами формування засобів Асоціації є: 

вступні й членські внески; 

добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій; 

відрахування від створених у встановленому порядку госпрозрахункових установ й організацій, заснованих підприємств; 

інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

5.3. Кошти та майно Асоціації не можуть перерозподілятися між її членами й направляються на виконання цілей і задач, передбачених статутом. 

VI. Припинення діяльності Асоціації

6.1 Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації. 

6.2 Реорганізація виконується за рішенням Конференції. 

6.3 Асоціація ліквідується за рішенням Конференції, а також за рішенням суду при порушенні вимог, установлених законодавством України. 

6.4 Кошти та майно, що залишилося після ліквідації Асоціації, направляються на цілі, що передбачені дійсним Статутом.


Тэги: Устав 

Разработка - компания Мегаинфо